Glömt lösenord/kundnummer? Klicka här för att beställa ett nytt!

Vi använder cookies. Läs mer om vår syn på sekretess.

Kallelse Årsstämma i Bahnhof AB (publ)

Publicerad 2015-04-17 08:00
Aktieägarna i Bahnhof AB (publ) ("Bahnhof") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 maj 2015 klockan 13.00 på bolagets kontor med adress Tunnelgatan 2, Stockholm.
 
Rätt att delta i årsstämman har sådan aktieägare som antecknats som aktieägare i den utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena den 12 maj 2015 som kommer att göras av Euroclear. Aktieägare som företräds av ställföreträdare eller ombud skall kunna uppvisa en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Legitimation krävs för att deltaga på stämman.
 
Anmälan om deltagande i årsstämman bör göras senast den 11 maj klockan 17.00. Anmälan kan skickas till Bahnhof antingen under adress Bahnhof AB, Att: Malin Svensson, Tunnelgatan 2, 111 37 STOCKHOLM,eller elektroniskt via e-post till malin.svensson@bahnhof.net. Vänligen uppge namn och person- eller organisationsnummer.  I förekommande fall bör fullmakt för ställföreträdare och ombud bifogas.
 
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta i årsstämman, måste i god tid före den 12 maj begära hos sin förvaltare att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn. 
 
Aktieutdelning
Avstämningsdag för utdelning är den 22 maj. Utbetalningsdag för utdelning är preliminärt satt till 27 maj. Årets utdelning föreslås till 3 kr per aktie.
 
Förslag till dagordning:
 
1.Val av ordförande vid stämman
 
2.Upprättande och godkännande av röstlängd
 
3.Godkännande av dagordning
 
4.Val av en eller flera justeringsmän
 
5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 
6.Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. I anslutning till denna punkt, anförande av den verkställande direktören och eventuella frågor från aktieägarna
 
7.Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
 
8.Beslut om disposition beträffande Bahnhofs resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 
9.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
 
10.Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter
 
11.Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
 
12.Val av styrelse
 
13.Val av revisor
 
14.Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera högst 4.000.000 stycken nya aktier intill dagen för nästa årsstämma.
 
15.Stämmans avslutande
 
Förslag
 
Punkten 8
Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå för räkenskapsåret 
2014 med 3 kronor per aktie.  
 
Punkten 10
Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara fem och antalet suppleanter noll.
 
Punkten 12
Omval av sittande styrelse. 
 
Punkten 14
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen emittera upp till och med 4.000.000 aktier mot kontant betalning, apport eller kvittning. Emission skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan undantag från aktieägares företrädesrätt. Skälet till att emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är för att kunna bredda bolagets ägarkrets och möjliggöra att bolagets utveckling och expansion kan fortsätta i oförminskad takt samt för att införskaffa kapital för genomförande av förvärv av företag eller rörelser. Villkoren för emission skall vara marknadsmässiga. 
 
För beslut enligt styrelsens förslag krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3-delar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.
 
Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse till beslut hålls tillgängliga på Bahnhofs hemsida www.bahnhof.se eller hos Bahnhof på adress Tunnelgatan 2, 111 37 Stockholm, senast två veckor före stämman.
 

Fler nyheter från 2015

Bahnhofs julgåva 2015 Publicerad 2015-12-28 Allmänna villkor för Tyfon-kunder Publicerad 2015-12-22 Jobba på Bahnhof i Borlänge Publicerad 2015-12-21 Städerna där Bahnhof storsatsar på fiber – hela listan Publicerad 2015-12-11 Ledig tjänst: Nättekniker Drift till Managed Services - Tjänsten är tillsatt Publicerad 2015-12-04 Ledig tjänst: Senior nättekniker - Tjänsten är tillsatt Publicerad 2015-12-04 Bahnhofs serverhallar igång som vanligt under strömbrottet Publicerad 2015-12-01 Emissionen i Elementica blev mer än 100% övertecknad Publicerad 2015-12-01 Emissionen i serverhallen Elementica övertecknades direkt Publicerad 2015-11-11 Ett av Sveriges roligaste IT-jobb är ledigt: gruppchef Managed Services på Bahnhof Publicerad 2015-11-09 Inbjudan - nyemission i Elementica Publicerad 2015-11-04 Fjärrstyrning med Teamviewer - så går det till Publicerad 2015-10-30 Delårsrapport 3, 2015 Publicerad 2015-10-27 Så gör Bahnhof med datalagring Publicerad 2015-09-21 Ledig tjänst: Marknads- och säljkoordinator Publicerad 2015-09-21 Stockholmare, här är sanningen om röken på Renstiernasgatan Publicerad 2015-09-14 Jon Karlung: De flesta förstår inte riskerna Publicerad 2015-09-11 Bahnhof söker: Säljare Datacenter Publicerad 2015-09-10 Bahnhof söker: Redovisningsekonom med ambitioner Publicerad 2015-09-03 Vi söker: Datahallstekniker till våra världsberömda serverhallar Publicerad 2015-08-28 Tekniker till Nätgruppen på Bahnhof Publicerad 2015-08-28 Delårsrapport 2, 2015 Publicerad 2015-08-27 Ledig tjänst: Grafisk designer med sinne för projektledning Publicerad 2015-08-19 Bahnhof tecknar avtal värt 7,6 MSEK Publicerad 2015-07-03 Backend-utvecklare med potential Publicerad 2015-06-18 Bahnhof förvärvar Tyfon Publicerad 2015-06-08 Bahnhof bäst i klassen enligt SVTs Bredbandtest Publicerad 2015-05-08 Bahnhof bygger största serverhallen i Stockholm Publicerad 2015-05-05 Delårsrapport 1, 2015 Publicerad 2015-05-05 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Publicerad 2015-04-20 Bahnhof erbjuds del av ramavtal enligt Kammarkollegiets beslut avseende upphandling Publicerad 2015-04-02 Nu kan du söka jobb som ”troll” Publicerad 2015-04-01 Varning för nätfiske Publicerad 2015-03-16 Kommunikatör med inriktning på internationell IT-marknad Publicerad 2015-03-03 Bokslutskommuniké 2014 Publicerad 2015-02-25 Vill du leda ett team av Colotekniker i Bahnhofs spektakulära serverhallar? Publicerad 2015-02-18 10 000 Mbits i nytt avtal mellan ISPY och Bahnhof Publicerad 2015-02-17 Ny tuff miljömärkning för serverhallar utmanar Facebook Publicerad 2015-01-20