Glömt lösenord/kundnummer? Klicka här för att beställa ett nytt!

Vi använder cookies. Läs mer om vår syn på sekretess.

SENASTE NYTT: Bahnhof blockerar internet

Publicerad 2018-11-02 12:09


Det holländska vetenskapliga förlaget Elsevier stämmer Bahnhof via Patent- och marknadsdomstolen för att våra internetanslutningar kan användas för att besöka hemsidor där det går att komma åt texter som Elsevier äger upphovsrätten till. De menar att vi medverkar till brott genom att tillhandahålla en internetuppkoppling.

Istället för att motarbeta den illegala fildelningsverksamheten kräver Elsevier att Bahnhof och sex andra operatörer i Sverige ska blockera fildelningssidorna i våra nätverk eller betala ett vite på 500 000 kronor. De vill dessutom att blockeringskravet ska träda i kraft som ett delbeslut omgående, alltså innan domstolens slutgiltiga avgörande.

Därför väljer Bahnhof att blockera

Idag 2 november 2018 har Bahnhof blockerat alla domänsidor som Elsevier nämner i sin stämningsansökan. Vi har valt att blockera eftersom den juridiska processen med Patent- och marknadsdomstolen (PMD) är kantade av höga vitesbelopp och för att det är utsiktslöst för oss att vinna då det är en jävig domstol som vi möter.

Nästa instans efter PMD heter Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD), och det är dem som avgör om det ska överklagas till Högsta domstolen inom just de här blockeringsmålen. Hittills har inget mål gått vidare till Högsta domstolen. De som dömer i PMÖD har också visat sig ha kopplingar till upphovsrättsindustrin.

Så här går det till. När det kommer krav på blockering så har en operatör att välja mellan att själv ta ställning till kravet eller att säga att man vill att en domstol fattar beslut om blockeringen. Om Bahnhof tar strid om blockeringen i domstol, som Bredbandsbolaget (numera Telenor) gjorde, och förlorar i slutändan, så får vi betala både våra egna och motpartens rättegångskostnader.

Rättegångskostnaderna fungerar alltså som ett medel för utpressning för de så kallade rättighetshavarna, typ "antingen gör du som vi säger eller så riskerar du att få betala alla rättegångskostnader”. I Telenormålet uppgick rättegångskostnaderna till mångmiljonbelopp.

De höga beloppen i ett vitesföreläggande är dessutom inte en engångssumma, utan är ett återkommande belopp att betala så länge vi inte följer domstolens beslut. Ungefär som en parkeringsbot, de återkommer så länge bilen står felparkerad.

Bahnhofs ställningstagande i frågan är att vi tror på och kämpar för ett fritt internet och att en internetoperatör ska vara kommunikationsneutral och inte kunna bli dömd för medverkan till brott genom att tillhandahålla en internetuppkoppling.


Bahnhofs svar till Elsevier och Patent- och marknadsdomstolen

Idag har vi har lämnat in svaromål på PMT 13284-18 PMD:F, Elsevier B.V., Elsevier Ltd ./. Bahnhof AB m.fl. Svaromålet är signerat Bahnhofs VD Jon Karlung och våra två jurister och finns att läsa i sin helhet här under eller i länken ovan.

Vi har även svarat med att blockera Elseviers sajt för alla våra kunder, och har dessutom blockerat PMD från att besöka bahnhof.se. Att internetoperatörer på eget frivilligt bevåg ska blockera opassande sajter har flera gånger uppmuntrats av Sveriges nuvarande justitieminister, Morgan Johansson.

Det här är Elsevier

Elsevier är ett holländskt förlag som hanterar akademiska artiklar åt universitet och forskningsinstitut. Universitetsledningar berättar om Elseviers oligopolliknande ställning som bakbinder användare, fråntar forskare rätten till sina texter och kräver stora summor för enkla tjänster. Bara under 2017 betalade svenska forskare 120 miljoner kronor i licenskostnader och 13 miljoner kronor i publiceringskostnader till Elsevier. Allt fler avslutar nu sitt samarbete med Elsevier, och förlagets material har lagts ut gratis på fildelningshemsidor som tillfällig lösning.

I februari 2017 höll justitieminister Morgan Johansson ett tal där han beskrev fildelning som ”ett sätt för en del att åka snålskjuts på andras skapande”, och stoltserade med sin invigning av Patent och marknadsdomstolarna och skärpning av upphovsrättslagstiftningen. Domstolar och lagstiftning som nu, istället för att gynna skapande forskare, utnyttjas av Elsevier vars affärsmodell kan beskrivas bra med Morgan Johanssons egna ord – åka snålskjuts på andras skapande.

Bahnhofs svaromål på Elseviers stämningsansökan

Mål PMT 13284-18 PMD:F,   Elsevier B.V., Elsevier Ltd ./. Bahnhof AB m.fl

Vi som har undertecknat detta svaromål får härmed anmäla oss som ombud för Bahnhof AB (”Bahnhof”). Fullmakt i original har översänt per post till domstolen idag.

Detta är Bahnhofs svar på motparternas stämningsansökan.

  1. Inställning till yrkandena framställda av käranden 

1.1 Bahnhof medger att blockera de domännamn som förtecknats i bilaga 2 till stämningsansökan (”Domännamnen”). Om domstolen anser att det är nödvändigt att genom vite tvinga Bahnhof att utföra blockeringsåtgärder avseende Domännamnen, så motsätter sig Bahnhof inte att så sker, allt under förutsättning att blockeringsåtgärderna begränsas i tiden till en period som domstolen finner lämplig och att likaså vitet bestäms till ett belopp som domstolen finner lämpligt. På motsvarande sätt motsätter sig Bahnhof inte heller att domstolen beslutar att interimistiskt tvinga Bahnhof att utföra blockeringsåtgärder avseende Domännamnen.

1.2 Bahnhof bestrider att blockera det som motparterna beskriver som ”andra domännamn/webbadresser vars enda eller övervägande ändamål är att möjliggöra eller underlätta tillgången till de illegala Tjänsterna och som Internetoperatörerna underrättas om från tid till annan.”

1.3 Bahnhof bestrider ansvar för rättegångskostnader och yrkar istället ersättning för egna rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.

  1. Grunder för Bahnhofs inställning

2.1 Bahnhof har tagit del av Patent- och marknadsöverdomstolens (”PMÖD”) dom i det s.k. Bredbandsmålet, dom meddelad 2017-02-13 i mål nr 11706-15. Enligt domen ansågs en Internetoperatör ha medverkat till upphovsrättsintrång enbart genom att tillhandahålla sina kunder en allmän Internetuppkoppling som möjliggjorde för kunderna att nå vissa webbsidor med material som gjorde intrång i upphovsrätt. Internetoperatören förelades därför – vid vite att blockera vissa webbsidor och att betala motpartens rättegångskostnader. Några krav på att rättighetshavarna skulle visa att de försökt andra metoder för att få stopp på intrånget eller ens att blockering av webbsidorna skulle vara ett effektivt sätt att få bukt med intrånget ställdes inte. Det räckte enligt PMÖD med en blockering av de aktuella webbsidorna kunde ”försvåra” tillgång till det olagliga materialet.

Bahnhof anser att PMÖDs dom är felaktig både juridiskt i sak och formellt. PMÖD har tillämpat lagen felaktigt när man utvidgat ansvaret för medverkan till upphovsrättsintrång till att omfatta enbart tillhandahållande av en Internetuppkoppling. PMÖD har vidare tillämpat reglerna om ansvar för rättegångskostnader på ett felaktigt sätt när man beslutat att Internetoperatören – som inte haft någon aktiv del i det påstådda intrånget – skall betala även rättighetshavarnas rättegångskostnader. Slutligen har PMÖD tillämpat lagen felaktigt när man beslutat att PMÖDs dom inte får överklagas.

Bahnhof anser även att PMÖDs dom är felaktig p.g.a. jäv eftersom en av domarna -hovrättslagmannen Christine Lager - genom sitt omfattande engagemang i den aktuella lagstiftningen om medverkansansvar för upphovsrättsintrång och sina ingående kontakter med amerikanska myndigheter och upphovsrättsorganisationer i samband därmed kan befaras ha påverkat utgången i målet hos PMÖD.

I ett annat mål, som för närvarande är föremål för prövning hos Patent- och marknadsdomstolen (”PMD”), det s.k. Telia-målet, målnummer PMT 7262-18 har Telias ombud i inlaga 2018-07-04, aktbilaga 69, omsorgsfullt och detaljerat redogjort för de materiella felen i PMÖDs dom och de omständigheter som innebär att jäv förekommit. Bahnhof anser att det är onödigt att här upprepa vad som redan står i Telias inlaga utan ansluter sig till fullo till vad som sägs i inlagan, särskilt sidorna 26-36.

Mot bakgrund av det som Bahnhof har framhållit ovan kan man tycka att Bahnhof i det aktuella målet borde bestrida motparternas yrkanden i alla delar. Så är inte fallet. Bahnhof bestrider yrkandena endast delvis enligt vad Bahnhof redogör för nedan. I övriga delar medger Bahnhof motparternas talan, se ovan punkt 1.1. Anledningen till Bahnhofs medgivande är att Bahnhof ser det som utsiktslöst att Patent- och marknadsdomstolen (”PMD”) skulle göra en självständig prövning och avvika från PMÖDs uppfattning i domen i Bredbandsmålet eller ta ställning i den ovan berörda jävsfrågan. Även om PMD – mot all förmodan – skulle komma till en avvikande uppfattning så hyser Bahnhof inga tvivel om att PMÖD skulle komma till samma uppfattning igen samt döma ut nya dryga rättegångskostnader mot Bahnhof och andra berörda Internetoperatörer. Ett konstruerat rättsförfarande med specialdomstolar som själva bestämmer om dess domar går att överklaga, jäviga domare, egentillverkade regler om Internetoperatörers medverkansansvar samt bestämmelser om ansvar för rättegångskostnader som uppenbart missgynnar Internetoperatörer ger knappast något hopp om framgång inom ramen för det svenska rättssystemet utan påminner snarare om betingelserna för en skenrättegång.

Bahnhofs uppfattning har bekräftats nyligen genom PMDs beslut 2018-10-15 i det ovan nämnda Telia-målet. Genom beslutet har PMD på s.k. rättighetshavares begäran interimistiskt förpliktat Telia att vid vite blockera vissa webbsidor. Som skäl för sitt beslut har PMD hänvisat till PMÖDs dom i Bredbandsmålet utan att närmare gå in på flera av de huvudargument som framförts av Telias ombud.
                                                                                      
Som en följd av ovanstående resonemang har Bahnhof från idag och tills vidare vidtagit blockeringsåtgärder avseende ”Domännamnen” och som ett led att främja ”god ordning” valt att blockera ett antal webbsidor som enligt Bahnhofs egen uppfattning har som enda eller ”övervägande syfte” att sprida innehåll som är ägnat att motverka Bahnhofs intressen, se bilaga A.

2.2 Motparternas yrkande om att Bahnhof vid vite ska förpliktas att blockera ”andra domännamn/webbadresser vars enda eller övervägande ändamål är att möjliggöra eller underlätta tillgången till de illegala Tjänsterna och som Internetoperatörerna underrättas om från tid till annan.” innebär att motparterna efter eget godtycke och med luddiga begränsningar själva skulle bestämma om en domän eller webbadress omfattas av ett vitesförbud.  Ett sådant förbud skulle möjligen vara ett effektivt medel att förhindra framtida intrång. Med all säkerhet skulle ett sådant förbud i alla fall lägga ytterligare börda på Internetoperatörerna som skulle behöva hantera mängder av krav på blockeringar inte bara från motparterna i det här målet utan mängder av andra s.k. rättighetsinnehavare, varav vissa med ärligt uppsåt och andra utan.  Skadeeffekterna av att Internetoperatörerna tvingas stänga helt legitima webbsidor till följd av order från motparterna för att sidorna har ett ”övervägande ändamål” som misshagar motparterna är oöverskådliga. Om motparterna verkligen vill förhindra framtida intrång, vore det inte det bästa om motparterna och andra rättighetshavare själva kunde blockera de domäner och webbsidor som de anser vara ”olagliga” eller ”osunda” utan inblandning av ”medverkande” Internetoperatörer?

Bahnhof anser att det yrkade vitesförbudet i denna del strider mot alla krav som kan ställas på ett vitesförbud. Det är inte klart avgränsat vare sig i tid eller på annat sätt. Det är inte heller tydligt utformat och kan dessutom orsaka svåröverskådlig skada. I förlängningen får ett förbud av den här typen helt karaktären av privat censur på Internet med helt orimliga konsekvenser för yttrandefrihet i vanlig mening.

Bahnhof är medvetet om att PMD i det s.k. Telia-målet avslagit ett liknande yrkande med skäl som uttryckts i försiktiga ordalag. Bahnhof hoppas att PMD i det här fallet är konsekventa vid sin prövning i det nu aktuella målet och avslår yrkandet i denna del.               

  1. Bevisning

Bahnhof åberopar tills vidare ingen bevisning.

Jon Karlung, VD            Wilhelm Dahlborn, jur. kand.         Johan Belfrage, jur. kand.

 

Läs vad andra skriver om Elsevier:

https://universitetslararen.se/2018/05/16/sverige-sager-upp-avtalet-med-forlaget-elsevier/

http://thecostofknowledge.com/

https://www.google.se/amp/s/www.enago.com/academy/amp/move-boycott-elsevier-journals-deal-near-dead

https://www.enago.com/academy/amp/boycott-of-elsevier-journals-brings-new-ideas-about-cost-for-scientific-publications/

https://openaccess.blogg.kb.se/2018/06/20/qa-about-the-cancellation-of-the-agreement-with-elsevier-commencing-1-july/

https://www.nodealnoreview.org/

https://www.the-scientist.com/news-analysis/major-german-universities-cancel-elsevier-contracts-31208

 

Presskontakt: Jon Karlung 076-111 01 60

Fler nyheter från 2018

NYA UPPGIFTER: Fler utpressningsbrev på väg lagom till jul Publicerad 2018-12-22 LEDIG TJÄNST: Infrastrukturtekniker i Stockholm Publicerad 2018-12-19 LEDIGA TJÄNSTER: Teknisk kundtjänst i Umeå Publicerad 2018-12-19 UTPRESSNINGSBREVEN: Samma person bakom både breven och bevisen Publicerad 2018-12-13 LEDIG TJÄNST: Resultatinriktad företagssäljare i Göteborg Publicerad 2018-12-10 Bahnhof bygger unikt datacenter mitt i Stockholm city Publicerad 2018-12-05 LEDIG TJÄNST: Junior fibertekniker i Stockholm Publicerad 2018-12-04 LEDIG TJÄNST: Fibertekniker i Stockholm Publicerad 2018-12-04 LEDIG TJÄNST: Junior installationstekniker i Stockholm Publicerad 2018-12-04 LEDIG TJÄNST: Installationstekniker i Stockholm Publicerad 2018-12-04 LEDIGA TJÄNSTER: Teknisk kundtjänst i Borlänge Publicerad 2018-11-30 LEDIGT TIMVIKARIAT: Teknisk kundtjänst i Borlänge Publicerad 2018-11-30 SE MARSLANDNINGEN PÅ INTERNET Publicerad 2018-11-26 LEDIG TJÄNST: Leveranskoordinator i Stockholm Publicerad 2018-11-23 LEDIG TJÄNST: Bahnhof Support söker IT-supportpersonal till Umeå Publicerad 2018-11-22 NY RAPPORT: Svenska sekretessbelagda uppgifter är inte säkra i utländska molntjänster Publicerad 2018-11-20 Bara Patent- och marknadsdomstolen verkar tro att blockering av sidor fungerar Publicerad 2018-11-01 Delårsrapport 3, 2018 Publicerad 2018-10-23 LEDIG TJÄNST: Fibertekniker i Stockholm Publicerad 2018-10-23 LEDIG TJÄNST: Resultatinriktad företagssäljare i Göteborg Publicerad 2018-10-23 LEDIG TJÄNST: DevOps systemutvecklare i Sthlm, Gbg, Umeå, Malmö eller Borlänge Publicerad 2018-10-23 LEDIG TJÄNST: Utvecklingschef - telefoni/UC i Sthlm, Gbg, Umeå, Malmö eller Borlänge Publicerad 2018-10-23 LEDIG TJÄNST: Junior fibertekniker i Stockholm Publicerad 2018-10-22 LEDIG TJÄNST: Junior installationstekniker i Stockholm Publicerad 2018-10-22 LEDIG TJÄNST: Installationstekniker i Stockholm Publicerad 2018-10-22 Tydligt jäv bakom Telias blockeringsdom Publicerad 2018-10-17 VÄRLDSPREMIÄR: Bahnhofs 10 Gbit/s-router för hemanvändare – snabbast på marknaden! Publicerad 2018-10-17 LEDIGA TJÄNSTER: Teknisk kundtjänst i Umeå Publicerad 2018-10-16 LEDIG TJÄNST: Resultatinriktad företagssäljare i Stockholm Publicerad 2018-10-16 LEDIG TJÄNST: Leveranskoordinator Publicerad 2018-10-11 Bahnhof tackar nej till samarbete med Reklamombudsmannen Publicerad 2018-10-05 LEDIG TJÄNST: Inkassohandläggare i Borlänge Publicerad 2018-10-02 LEDIG TJÄNST: Senior nätverkstekniker i Sthlm, Gbg, Malmö eller Umeå Publicerad 2018-09-27 LEDIG TJÄNST: Junior drifttekniker i Sthlm, Gbg, Malmö eller Umeå Publicerad 2018-09-27 Bahnhof fällda för en meme av Reklamombudsmannen Publicerad 2018-09-25 LEDIG TJÄNST: Senior nätverkstekniker i Sthlm, Gbg, Umeå eller Malmö Publicerad 2018-09-17 RESULTATET: Ja till länkskatt och uppladdningsfilter Publicerad 2018-09-12 EUs copyrightdirektiv utökas med fotbollsmatcher Publicerad 2018-09-12 TOPP 3: Operatörerna som lämnar ut sina kunders personuppgifter Publicerad 2018-09-10 NY MÄTNING VISAR: Rekordmånga utpressningsbrev 2018 Publicerad 2018-09-10 LEDIG TJÄNST: Junior nätverkstekniker i Stockholm Publicerad 2018-09-10 VACANCY: SIP engineer in Stockholm, Borlänge or Umeå Publicerad 2018-09-04 Inget riksdagsparti tar integritetsfrågor på allvar Publicerad 2018-09-03 LEDIG TJÄNST: Innesäljare i Stockholm Publicerad 2018-08-28 LEDIG TJÄNST: Fibertekniker i Stockholm Publicerad 2018-08-21 Jon Karlung tackar Donald Trump Publicerad 2018-08-21 Delårsrapport 2, 2018 Publicerad 2018-08-21 LEDIGA TJÄNSTER: Teknisk support i Borlänge, behovsanställning Publicerad 2018-08-15 LEDIG TJÄNST: 2 st nätinstallatörer till Göteborg Publicerad 2018-08-07 LEDIG TJÄNST: Leveranskoordinator Publicerad 2018-07-31 LEDIGA TJÄNSTER: Teknisk kundtjänst i Umeå Publicerad 2018-07-18 Slaget om upphovsrätten. 1981: kassettskatt, 2018: länkskatt Publicerad 2018-07-05 LEDIG TJÄNST: Junior nätverkstekniker till Managed Networks i Stockholm Publicerad 2018-07-03 Bahnhof påbörjar utveckling av 5G-tjänster Publicerad 2018-06-29 Bahnhofs rapport från dagens rundabordetsamtal hos Justitiedepartementet Publicerad 2018-06-27 Klartecken för Artikel 13 - ett steg närmare domedagen Publicerad 2018-06-20 LEDIG TJÄNST: Uppfinningsrik utvecklare i Sthlm, Gbg, Malmö, Umeå eller Borlänge Publicerad 2018-06-19 VACANCY: VoIP-technician in Stockholm, Borlänge or Umeå Publicerad 2018-06-19 LEDIG TJÄNST: Junior nättekniker till AS8473, Stockholm Publicerad 2018-06-18 LEDIGA TJÄNSTER: Företagssäljare i Sthlm, Gbg och Malmö Publicerad 2018-06-18 Artikel 13 – Slutet för vårt öppna och fria internet? Publicerad 2018-06-15 LEDIG TJÄNST: Företagssäljare i Borlänge Publicerad 2018-06-14 BAHNHOF AVSLÖJAR: Utpressningsbrev gör rika filmbolag ännu rikare Publicerad 2018-06-13 LEDIG TJÄNST: Fälttekniker i Malmö Publicerad 2018-06-13 LEDIG TJÄNST: Junior datahallstekniker i Malmö Publicerad 2018-06-08 VACANCY: DevOps system developer in Sthlm, Gbg, Malmö, Borlänge or Umeå Publicerad 2018-06-05 LEDIG TJÄNST: Servicedesk/IT-support till Managed Services i Umeå Publicerad 2018-06-05 Nu kan du beställa Stockholms snabbaste bredband till din lägenhet Publicerad 2018-06-01 LEDIG TJÄNST: DevOps systemutvecklare i Sthlm, Gbg, Malmö, Borlänge eller Umeå Publicerad 2018-06-01 LEDIG TJÄNST: Drifttekniker (Microsoft) till Managed Services i Malmö Publicerad 2018-06-01 LEDIG TJÄNST: Drifttekniker inom virtualisering i Malmö eller Stockholm Publicerad 2018-06-01 LEDIG TJÄNST: Leveranskoordinator - accessnät. Stockholm. Publicerad 2018-05-31 Så kan amerikanska myndigheter få tag på din molndata Publicerad 2018-05-30 LEDIG TJÄNST: Junior nätverkstekniker till Managed Networks i Stockholm Publicerad 2018-05-29 LEDIG TJÄNST: Säljare privatmarknad, Borlänge Publicerad 2018-05-29 LEDIGA TJÄNSTER: Teknisk kundtjänst i Umeå Publicerad 2018-05-29 Ny dom fastställer: slut på fildelarutpressning i Danmark Publicerad 2018-05-29 GDPR sätter fokus på integriteten Publicerad 2018-05-25 BAHNHOF AVSLÖJAR: Tveksam opartiskhet på Patent- och marknadsdomstolen Publicerad 2018-05-25 Blott Bahnhof svenska servrar har Publicerad 2018-05-16 Kommuniké från årsstämma i Bahnhof AB Publicerad 2018-05-15 Jon Karlung: släpp loss internets fulla kraft - öppna upp spektrumbandet för alla! Publicerad 2018-05-08 Delårsrapport 1, 2018 Publicerad 2018-05-08 Snabbast bredband med Bahnhof enligt ny rapport Publicerad 2018-05-04 PRV får 80 miljoner – hjälper utpressare med skattefinansierad lobbyverksamhet Publicerad 2018-05-03 LEDIG TJÄNST: Fibertekniker i Stockholm Publicerad 2018-04-26 LEDIG TJÄNST: Säljare privatmarknad, Borlänge Publicerad 2018-04-26 Bahnhof tar din säkerhet på allvar Publicerad 2018-04-18 Supersnabb surf för nollåttor med Bahnhof 10 Gbit/s Publicerad 2018-04-18 Domstol godtar defekt bevis: fel operatör döms Publicerad 2018-04-17 Kallelse Årsstämma i Bahnhof AB (publ) Publicerad 2018-04-16 Riv monopolen – bygg ett öppet 5G-nät Publicerad 2018-04-13 Tele 2-dom bekräftar: bevis för fildelning otillförlitligt Publicerad 2018-04-13 Domar mot tusentals svenskar saknar tillförlitliga bevis Publicerad 2018-04-11 Adjö PUL! Hallå GDPR! Publicerad 2018-04-09 Bahnhof: "Vi läser inte in könsroller hos någon" Publicerad 2018-04-06 Bahnhof öppnar serverhall på militär skärgårdsö Publicerad 2018-04-01 Vuxenfilmsurfare utpressas på pengar – vem går säker? Publicerad 2018-03-28 Filmbolagen, fildelarna och fakturorna - FAQ Publicerad 2018-03-28 LEDIG TJÄNST: Drifttekniker inom virtualisering i Malmö eller Stockholm Publicerad 2018-03-20 LEDIG TJÄNST: Drifttekniker (Microsoft) till Managed Services i Malmö Publicerad 2018-03-20 Avesta har världens första öppna stadsnät med 10 Gbit/s Publicerad 2018-03-20 Bahnhof vill öppna upp spektrumlicensieringen för 5G för fler än bara mobiljättar Publicerad 2018-03-16 LEDIG TJÄNST: Webbdesigner/grafisk designer Publicerad 2018-03-13 Bahnhof överklagar dom om utlämning av uppgifter Publicerad 2018-03-07 Rättelse avstämningsdag vid föreslagen kontantutdelning Publicerad 2018-03-06 LEDIGT JOBB: Fälttekniker i Göteborg Publicerad 2018-03-05 Huge success for Bahnhof’s 10 000 Mbit/s internet service for 29 EUR/month Publicerad 2018-03-02 LEDIGA SOMMARJOBB: Leveransadministratör i Borlänge Publicerad 2018-03-01 LEDIGA SOMMARJOBB: Teknisk support i Borlänge Publicerad 2018-03-01 Nu får villaägare 10 000 Mbit/s för 298 kr/mån Publicerad 2018-02-28 LEDIG TJÄNST: Företagssäljare i Stockholm Publicerad 2018-02-26 LEDIG TJÄNST: Leveransadministratör i Borlänge, behovsanställning Publicerad 2018-02-26 LEDIGA TJÄNSTER: Leveransadministratör för privatkunder i Borlänge Publicerad 2018-02-26 Ett ogenomtänkt förslag som kan ge 6 års fängelse Publicerad 2018-02-26 Bahnhof är överlägsen vinnare för andra året i rad! Publicerad 2018-02-23 LEDIG TJÄNST: Teknisk support för privatpersoner i Borlänge Publicerad 2018-02-21 LEDIGA TJÄNSTER: Teknisk support för företag i Borlänge Publicerad 2018-02-21 LEDIGA TJÄNSTER: Fakturakundtjänst i Borlänge Publicerad 2018-02-21 Bahnhof lanserar 10 000 Mbit/s till privatpersoner för 298 kr/mån Publicerad 2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017 Publicerad 2018-02-20 LEDIG TJÄNST: Ekonomiassistent (vikariat 1,5 år) i Borlänge Publicerad 2018-02-16 LEDIG TJÄNST: Drifttekniker till Managed Services i Stockholm Publicerad 2018-02-16 LEDIG TJÄNST: Nättekniker till Managed Services i Stockholm, Göteborg eller Malmö Publicerad 2018-02-16 Bahnhof är årets nätoperatör! Publicerad 2018-02-14 LEDIG TJÄNST: VoIP-tekniker i Stockholm, Borlänge eller Umeå Publicerad 2018-02-06 LEDIG TJÄNST: Junior nättekniker till AS8473, Stockholm Publicerad 2018-02-05 Njord Law Firm förbereder nya attacker mot enskilda internetanvändare Publicerad 2018-02-02 PTS säger emot sig själva om huruvida IP-adress är integritetskänslig eller inte Publicerad 2018-01-31 LEDIG TJÄNST: Säljare med fokus på bostadsrättsföreningar, Umeå Publicerad 2018-01-24 LEDIG TJÄNST: Säljare med fokus på bostadsrättsföreningar, Göteborg Publicerad 2018-01-24 LEDIG TJÄNST: Säljare med fokus på bostadsrättsföreningar, Stockholm Publicerad 2018-01-24 Nya massutskick av utpressarbrev kan vara på väg  Publicerad 2018-01-18 BIG CITY – staden som är en enda stor datahall Publicerad 2018-01-16 Bahnhof ser allvarliga brister i regeringens datalagringsförslag Publicerad 2018-01-12 LEDIG TJÄNST: Junior nätverkstekniker till Managed Services i Malmö eller Stockholm Publicerad 2018-01-11 LEDIG TJÄNST: Nätinstallatör Stockholm Publicerad 2018-01-11 LEDIG TJÄNST: Junior företagssäljare i Umeå Publicerad 2018-01-11 LEDIG TJÄNST: Teamleader 1st och 2nd line Managed Services Publicerad 2018-01-10 LEDIG TJÄNST: Säljare privatmarknad, Borlänge Publicerad 2018-01-08 LEDIG TJÄNST: Leveransadministratör i Borlänge, behovsanställning Publicerad 2018-01-08