Glömt lösenord/kundnummer? Klicka här för att beställa ett nytt!

Vi använder cookies. Läs mer om vår syn på sekretess.

”Ny” regering och nya integritetskränkande lagar 2019

Publicerad 2019-01-29 10:16

 

English version of this article can be found down below.


Den 21 januari presenterade statsminister Stefan Löfvén Sveriges nya blocköverskridande regering. I listan över regeringens statsråd introduceras en del nya namn medan andra, till exempel Morgan Johansson (S), är kvar sedan förra mandatperioden. Johansson går dock från att vara justitieminister till att bli en utökad justitie- och migrationsminister. Även Anders Ygeman (S) gör comeback efter ett års politisk exil i en ny roll som energi- och digitaliseringsminister, och Ygemans gamla roll som inrikesminister har tilldelats Mikael Damberg(S), tidigare närings- och innovationsminister. Innan vi går in på Löfvén II-regeringens framtidsplaner kan vi repetera vad ministrarna med ansvar för Sveriges framtida lagstiftning och digitalisering gjorde under förra mandatperioden.

Morgan Johansson – censur, datalagring och Twitterattacker

Morgan Johansson har under sin tid som justitieminister bland annat kämpat emot piratkopiering med motiveringen att ”stöld är stöld”, och aktivt arbetat för att skärpa straffen för fildelare. Johansson ser censur som en lösning och har föreslagit att både polis, domstol och operatörer ska blockera hemsidor. Under hans mandatperiod tillsattes en statlig utredning med syfte att anpassa lagstiftningen efter att EU-domstolen underkände Sveriges datalagringsdirektiv - som dock gjorde raka motsatsen, lagförslagen blev till och med värre. Hittills har Johanssons EU-trotsande insatser främst gynnat medieindustrins utpressningsfirmor som använder lagrad data för att utpressa vanliga människor på pengar, men när vi protesterade mot orimliga lagrings- och censureringskrav gick Morgan Johansson till attack mot Jon Karlung på Twitter och utmålade honom som ansvarig för ouppklarade barnpornografibrott (en anklagelse som helt saknar verklighetsförankring - Bahnhof hjälper gärna polisen vid misstankar om allvarliga brott. Det är när det saknas allvarliga brottsmisstankar som vi inte hjälper polisen). 

Morgan Johanssons Twitter-attack mot Bahnhofs vd Jon Karlung.Morgan Johanssons Twitter-attack mot Bahnhofs vd Jon Karlung.

Anders Ygeman – övervakning och säkerhetsskandal

Anders Ygeman var inrikesminister 2014-2017 och har bland annat har försökt utöka övervakningen av vanliga medborgare och trivialiserat känsligheten i IP-adresser som personidentifierande uppgift - ”trams!”, för att kunna begära ut mer data från operatörer. Men framför allt är han känd som en av nyckelpersonerna i Transportstyrelsens stora säkerhetsskandal 2017 efter vilken han avgick som inrikesminister.

Löfvén II-regeringens nya lagar och regler 2019

Mikael Damberg har nu tagit över rollen som inrikesminister och placerats på Justitiedepartementet där han kommer ansvara för frågor som rör polisväsendet. Han har redan utlovat skarpa lagstiftningsförslag som ska ge säkerhetspolisen och polisen bättre verktyg för att ingripa mot organiserad brottslighet och terrorism. I Stefan Löfvéns regeringsförklaring från 21 januari och Morgan Johanssons tal vid Folk och Försvar den 15 januaripresenteras planerna och förslagen närmare:

- Tvång för operatörer att lagra abonnentdata.
Ett förslag om ny datalagringslagstiftning ska snart lämnas till riksdagen. Med hjälp av den kan polisen ”tvinga telekommunikationsföretagen att lagra uppgifter om till exempel vem som ringt till vem vid vilket tillfälle, och var de då befann sig – och tvinga dem att hjälpa polisen med sådan information.”.

- Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel.
Nytt lagförslag om hemliga tvångsmedel som ska utöka möjligheterna för Säpo och andra myndigheter att använda hemlig avlyssning eller avläsa krypterad kommunikation.

- Möjlighet att ta del av signalspaningsinformation.
Nytt lagförslag som ska ge brottsbekämpande myndigheter rätt att ta del av signalspaningsinformation.

- Möjlighet för polisen att besluta om kameraövervakning på allmän plats.
Lagändring som ger polisen rätt att besluta om kameraövervakning på allmän plats (s.12) och placera ut övervakningsutrustning utan att först behöva söka tillstånd.

- Förbud mot oregistrerade kontantkort.
Lagförslag om att förbjuda oregistrerade (anonyma) kontantkort till telefoner, med syfte att underlätta identifiering av telefonanvändare.

Inskränker den personliga integriteten

Regeringen verkar vilja etablera ett regelrätt övervakningssamhälle som både gör avsteg ifrån GDPR och EU-rätten, vilket i förlängningen innebär avsteg ifrån våra grundläggande mänskliga rättigheter. Lagförslagen inskränker den personliga integriteten och kommer göra det svårt för enskilde att skydda sina integritetsintressen påpekar Datainspektionen i ett särskilt yttrande, och efterfrågar en djupare analys av lagändringarna i integritetshänseende.

 

Presskontakt: Jon Karlung - 076 111 01 60

 

 
English translation:

Sweden's "new" public administration, and upcoming laws violating personal integrity


On the 21st of January prime minister Stefan Löfvén presented his new administration following Sweden's general elections back in September. Some faces are new, while others, e.g. Morgan Johansson, remain from Löfvén's previous term. Johansson used to be Sweden's minister of justice, but has now earned the slightly expanded title - minister of justice and migration. Anders Ygeman is another familiar face - he's doing a comeback after one year's political exile and enters a new role as energy- and digitalization minister. Ygeman's old title of Home Secretary has been passed on to Mikael Damberg who used to be the minister of business and innovation. Before we take a look at the administration's plans for the future we should repeat what the minister's in charge of Sweden's future legislations and digitalization did during the previous term.

Morgan Johansson - censorship, data collecting and Twitter attacks

During his time as the minister of justice Morgan Johansson put a lot of effort into chasing online pirates, justified by his own motto "theft is theft", and worked actively for online pirates to be punished harder. Johansson views censorship as a kind of solution and has suggested it to both the police, the courts of justice and Swedish ISPs in various situations, saying that they should block certain webpages. While being the minister of justice a public investigation was ordered by the government with the official purpose of adapting the Swedish data retention legislation to the new rulings of the EU-court that actually did the complete opposite, pushing Swedish legislation even further from the EU-settled standards. So far, Johanssons EU-violating efforts have exclusively benefitted the media industry's copyright trolls, extorting money from alleged online pirates. When we protested against these unreasonable (and EU-violating) requirements regarding censorship and storing of data, Morgan Johansson charged a personal attack against Jon Karlung on Twitter, pointing him out as responsible for unsolved child pornography cases claiming that his company (Bahnhof) refuses to help the police solve these types of crimes. (Which isn't true - Bahnhof is always cooperative with the police around serious crimes, it's in the lack of a suspected serious crime that we refuse to help the police).

Morgan Johanssons Twitter attack against Bahnhof CEO Jon Karlung.
"Karlung, your company will not help the police solve e.g. very serious child pornography cases. Are you proud of that?"

Anders Ygeman - surveillance and security breach

Anders Ygeman was Sweden's Home Secretary 2014-2017, a time period during which he tried to broaden and increase the surveillance of regular citizens, and trivialized the sensitivity of IP-addresses as personal data - "humbug!", in order to access this data more easily. But besides these things, Ygeman really made history as one of the key characters in Transportstyrelsen's massive security breach 2017, after which he resigned.

New laws and rules 2019

Mikael Damberg, Stefan Löfvén and Morgan Johansson have already made statements regarding upcoming legislations and plans for the police force 2019:

- Required storing of customer data for ISPs 
A new bill that forces ISPs to collect and store certain customer data, such as detailed phone logs and geographic location at any given time, and forces them to hand this data out to the police whenever they ask for it.

- Extended ability for the police to use secret coercion
A new bill on secret coercion that will extend the possibilities for Säpo and other authorities to use secret wire-tapping or read encrypted communication.

- Ability for the police to access ESM information
A new bill that will give law enforcing authorities right to access ESM information.

- Ability for the police to make decisions about camera surveillance in public
A new bill that makes police officers eligible of making decisions on whether or not to use camera surveillance in public spaces, and installing videosurveillance equipment without having to apply for permission.

- Ban of unregistered prepaid phone cards
A new proposed bill that bans unregistered (anonymous) prepaid phone cards, to make the identification of phone users easier.

Violation of personal integrity

The administration seems to strive for a full on Big Brother-society that ignores parts of GDPR and EU-court rulings and thereby also ignores basic human rights. The proposed bills violate personal integrity and will make it hard for single individuals to defend their integrity related interests, Datainspektionen (authority defending human rights in the processing of data) points out in a statement, asking for a more thorough analysis of the risks regarding personal integrity posed by the proposed bills.

 

Press contact: Jon Karlung 076 111 01 60

Fler nyheter från 2019

Bahnhof förlänger acceptfrist i erbjudandet till Elementicas aktieägare till 17/1 Publicerad 2019-12-25 Hur gör jag för att få ut mina pengar för uppköpet av Elementica? (uppdatering) Publicerad 2019-12-20 Utpressningsåret 2019 under summering – Telia lämnar ut flest till utpressare Publicerad 2019-12-20 LEDIG TJÄNST: Drifttekniker - telefoni/UC i Stockholm eller Borlänge Publicerad 2019-12-13 LEDIG TJÄNST: Installationstekniker till Bahnhof i Stockholm Publicerad 2019-12-10 Hur gör jag för att få ut mina pengar för uppköpet av Elementica? Publicerad 2019-12-09 LEDIG TJÄNST: Produktägare till Bahnhof i Stockholm Publicerad 2019-12-05 Kommuniké från extra bolagsstämma i Bahnhof AB den 3 december 2019 Publicerad 2019-12-03 LEDIG TJÄNST: Säljare med fokus på bostadsrättsföreningar, Malmö Publicerad 2019-11-25 Bahnhof söker framtidens ekonomichef i Stockholm! Publicerad 2019-11-20 Kallelse extra bolagsstämma Bahnhof AB (publ) Publicerad 2019-11-18 LEDIG TJÄNST: Nätverkstekniker till Managed Services i Göteborg Publicerad 2019-11-14 LEDIG TJÄNST: Tekniker till Bahnhofs världsberömda serverhallar i Sthlm Publicerad 2019-11-12 Bahnhof köper alla aktier i Elementica - bygger storskalig anläggning för framtidens molntjänster och kvantdatorer Publicerad 2019-11-12 Bahnhofs delårsrapport Q3, 2019 Publicerad 2019-11-12 Ledig tjänst: Drifttekniker med inriktning mot Linux och virtualisering Publicerad 2019-11-04 Underlag för stämmans beslut för återköp av aktier i Elementica AB (beslutsordning enligt 16a kap. 7§ ABL) Publicerad 2019-10-30 Bahnhof toppar i kundnöjdhet - nu har vi officiellt Sveriges nöjdaste privatkunder! Publicerad 2019-10-28 LEDIG TJÄNST: Linuxtekniker med inriktning mot coresystem i Stockholm Publicerad 2019-10-16 Post- och telestyrelsen vill tvinga operatörer att bryta mot EU-rätten – Bahnhof protesterar Publicerad 2019-10-15 BAHNHOF AVSLÖJAR: Operatörerna som lämnar ut dina uppgifter till utpressare 2019 Publicerad 2019-10-08 LEDIG TJÄNST: Leveranskoordinator i Stockholm Publicerad 2019-10-03 Bahnhof återinför utlämningsblanketten Publicerad 2019-10-01 Bahnhof inför datalagring, men endast i ”kassaskåpet” som inte är avsedd för upphovsrättsmaffian Publicerad 2019-09-30 LEDIG TJÄNST: NetDevOps-ingenjör i Stockholm Publicerad 2019-09-30 Bahnhof tackar DN och Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong Publicerad 2019-09-20 LEDIG TJÄNST: Installationstekniker till Bahnhof i Stockholm Publicerad 2019-09-18 #tbf En dag i Uppsala för 25 år sedan… Publicerad 2019-09-06 LEDIG TJÄNST: Supporttekniker i Umeå eller Borlänge. Publicerad 2019-09-03 LEDIG TJÄNST: NOC-tekniker i Umeå eller Borlänge Publicerad 2019-09-03 LEDIG TJÄNST: Senior nätverkstekniker i Sthlm, Gbg, Umeå eller Malmö Publicerad 2019-08-28 LEDIG TJÄNST: Säljare med fokus på bostadsrättsföreningar, Malmö Publicerad 2019-08-28 LEDIG TJÄNST: Företagssäljare till Bahnhof i Stockholm Publicerad 2019-08-26 Bahnhofs delårsrapport 2, 2019 Publicerad 2019-08-20 LEDIG TJÄNST: Kundtjänst - leverans & support i Umeå Publicerad 2019-08-19 KUNDINFORMATION: Internet blir allt mer osäkert – Bahnhof erbjuder beskyddartjänst Publicerad 2019-07-11 LEDIG TJÄNST: Nätverksinstallatör till Bahnhof i Stockholm Publicerad 2019-07-03 LEDIG TJÄNST: Installationstekniker till Bahnhof i Stockholm Publicerad 2019-07-03 KUNDINFORMATION: Var redo när åskan kommer. Publicerad 2019-07-01 LEDIG TJÄNST: Företagssäljare till Bahnhof i Stockholm Publicerad 2019-06-28 LEDIG TJÄNST: Junior drifttekniker till Bahnhof i Stockholm Publicerad 2019-06-28 LEDIG TJÄNST: Säljare med fokus på bostadsrättsföreningar, Malmö Publicerad 2019-06-28 LEDIG TJÄNST: Kundtjänst - leverans & support i Borlänge Publicerad 2019-06-25 LEDIG TJÄNST: Redovisningsansvarig Publicerad 2019-06-24 Riksdagen röstade igenom ”ny” datalagringslag – Bahnhof: den hör inte hemma i en demokrati Publicerad 2019-06-19 Bahnhof förtydligar: Vi har inte skickat IP-adresser till PTS Publicerad 2019-06-18 Bahnhof ger svar på tal: ”Majoriteten av befolkningen har inte begått några brott – det är dem vi skyddar” Publicerad 2019-06-14 #tbt: Vem var det som buda? Publicerad 2019-06-13 LEDIG TJÄNST: Löneadministratör (vikariat 1–1,5 år) Publicerad 2019-06-12 LEDIG TJÄNST: NOC-tekniker i Umeå eller Borlänge Publicerad 2019-06-07 NYA MASSUTSKICK PÅ GÅNG: Byt operatör för att slippa få ett utpressningsbrev Publicerad 2019-06-05 SÖKES: Bahnhof söker obegränsat med folk till telefoni, nät och kundservice Publicerad 2019-05-29 EU-valet 2019: Därför borde du rösta Publicerad 2019-05-26 LEDIGA TJÄNSTER: Linuxtekniker och systemutvecklare som vill revolutionera operatörsvärlden! Publicerad 2019-05-15 LEDIG TJÄNST: Nätinstallatör i Stockholm Publicerad 2019-05-15 Kommuniké från årsstämma i Bahnhof AB 2019 Publicerad 2019-05-14 2014 satte EU-domstolen stopp för massövervakning - nu vill EU-rådet införa det igen Publicerad 2019-05-13 LEDIG TJÄNST: Nätverkstekniker till Managed Networks i Stockholm Publicerad 2019-05-08 Bahnhofs delårsrapport 1, 2019 Publicerad 2019-05-07 Nu är Tyfon en del av Bahnhof på riktigt Publicerad 2019-05-02 Pensionär anklagas för fildelning och uppmanas betala 7000 kr - ”jag har aldrig laddat ned, jag är 75 år och kan inte mycket om data” Publicerad 2019-04-23 LEDIG TJÄNST: Leveranskoordinator i Stockholm Publicerad 2019-04-18 LEDIG TJÄNST: DevOps till Nätavdelningen i Stockholm Publicerad 2019-04-15 Bahnhofs årsredovisning 2018 Publicerad 2019-04-15 Kallelse Årsstämma i Bahnhof AB (publ) Publicerad 2019-04-15 Bahnhof deltar i #saveyourinternet i Stockholm på lördag 13 april Publicerad 2019-04-11 Internationella upphovsrättsligor gör nu entré i Sverige – nya utpressningsbrev är på väg Publicerad 2019-04-10 Bahnhof lanserar ny router för kunder med höga säkerhetskrav Publicerad 2019-04-01 Bahnhof uppmanar till nätaktion för att rädda internet! Publicerad 2019-03-29 Bahnhof har slagit unikt rekord i snabbast bredband till privatpersoner! Publicerad 2019-03-28 Bahnhofs öppna brev till Expressen II: Era argument har tillverkats av Säpos egna PR-maskineri Publicerad 2019-03-19 LEDIG TJÄNST: Drifttekniker till Managed Services i Sthlm, Gbg, Malmö, Borlänge eller Umeå Publicerad 2019-03-18 Såhär kommer EUs nya copyrightdirektiv leda till ”internets död” Publicerad 2019-03-13 Regeringens jakt på ”terrorister” i själva verket jakt på fildelare Publicerad 2019-03-12 LEDIG TJÄNST: Nätverkstekniker till Managed Networks i Stockholm Publicerad 2019-03-11 LEDIG TJÄNST: Accesskoordinator - accessnät. Stockholm Publicerad 2019-03-08 Nätverkstekniker till Internal Operations i Sthlm, Gbg eller Malmö Publicerad 2019-03-06 Bahnhofs öppna brev till Expressen: faktafel och rena lögner i er ledartext om datalagring Publicerad 2019-03-05 Bahnhof protesterar mot 5G-monopol – bjuder nu in allmänheten att hjälpa till Publicerad 2019-03-05 Regeringens användning av "abonnemangsuppgifter" - ett försök att undslippa EUs krav Publicerad 2019-03-04 LEDIG TJÄNST: Fibertekniker i Stockholm Publicerad 2019-03-04 LEDIG TJÄNST: Junior fibertekniker i Stockholm Publicerad 2019-03-04 LEDIG TJÄNST: CloudOps / Engineer i Sthlm, Gbg, Malmö, Umeå eller Borlänge Publicerad 2019-02-27 SENASTE NYTT: Omarbetat datalagringsdirektiv ännu ett försök att slippa undan EU-rätten Publicerad 2019-02-26 LEDIG TJÄNST: Real Time Manager i Borlänge eller Umeå Publicerad 2019-02-22 KFC väljer Bahnhofs atombombssäkra datacenter Pionen Publicerad 2019-02-21 Bahnhof testar 5G i Öppet Spektrum Publicerad 2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018 Publicerad 2019-02-19 LEDIG TJÄNST: DevOps-ingenjör i Sthlm, Borlänge, Gbg, Malmö eller Umeå Publicerad 2019-02-18 Vinnaren är utsedd - Com Hem har Sveriges dyraste bredband Publicerad 2019-02-15 EU-NYTT: Artikel 11 & 13 har förvärrats en sista gång Publicerad 2019-02-14 LEDIGA SOMMARJOBB: Teknisk kundtjänst i Borlänge och Umeå Publicerad 2019-02-12 Bahnhof har öppnat ytterligare en serverhall i Sparven, mitt i Malmö city Publicerad 2019-02-07 LEDIG TJÄNST: Junior installationstekniker i Stockholm Publicerad 2019-02-07 LEDIG TJÄNST: Installationstekniker i Stockholm Publicerad 2019-02-07 LEDIG TJÄNST: Nätverkstekniker till Managed Networks i Sthlm eller Gbg Publicerad 2019-02-06 LEDIG TJÄNST: Nätchef till Bahnhofs operatörsnät Publicerad 2019-02-06 UTPRESSNINGSÅRET 2018: Antal drabbade tio gånger fler i Sverige än i USA Publicerad 2019-01-23 LEDIG TJÄNST: Säljare med fokus på bostadsrättsföreningar, Malmö Publicerad 2019-01-22 LEDIG TJÄNST: Säljare med fokus på bostadsrättsföreningar, Göteborg Publicerad 2019-01-22 LEDIG TJÄNST: Drifttekniker Linux/virtualisering i Sthlm, Gbg, Malmö eller Borlänge Publicerad 2019-01-15 LEDIG TJÄNST: Säljare med fokus på bostadsrättsföreningar, Stockholm Publicerad 2019-01-14 LEDIGA TJÄNSTER: Kundtjänst - leverans & support i Borlänge Publicerad 2019-01-12 LEDIG TJÄNST: Drifttekniker - telefoni/UC i Stockholm eller Borlänge Publicerad 2019-01-09