Glömt lösenord/kundnummer? Klicka här för att beställa ett nytt!

Vi använder cookies. Läs mer om vår syn på sekretess.

Bahnhofs öppna brev till Expressen II: Era argument har tillverkats av Säpos egna PR-maskineri

Publicerad 2019-03-19 08:43

  

Expressens ledarredaktion publicerade en ”osignerad ledartext” den 4 mars 2019 där de kommenterade S/MP-regeringens lagrådsremiss om datalagring vid brottsbekämpning och manade Bahnhof att ”ta sitt ansvar” i datalagringsfrågan. Bahnhof anmälde text- och faktafel till chefredaktör Thomas Mattsson på Expressen, och Bahnhofs bolagsjurist Wilhelm Dahlborn kommenterade och bemötte ledartextens sakfel i en replik.

Vår replik besvarades med ytterligare en replik från Expressens ledarredaktion, den här gången signerad den politiska redaktören Anna Dahlberg, som menar att Bahnhof har en ”stor brist på kunskap” och att vi målar upp fantasibilder när vi talar om massövervakningens faror. Hon insisterar att datalagringskravet bör utökas. Bahnhofs bolagsjurist Wilhelm Dahlborn har nu skrivit ett svar som vi har skickat till Expressens ledarredaktion och dessutom nu publicerar i öppen form.

 

Hej Anna,

Tack för att för att du gav dig till känna som författare till den s.k. ledaren och att du tog dig tid att svara på mitt lilla inlägg.  Jag vet att ytterligare replikskifte från min sida inte är tillåtet enligt Expressens egna forumregler. Men jag kan ju replikera ändå på annat håll och så får vi se vart det tar vägen.

Först ska jag säga att jag inte tror ett ögonblick på att du har författat vare sig den s.k. ledaren eller repliken på mitt inlägg. Tro mig, jag har följt de här frågorna ett tag och jag känner igen argumenten som tillverkats av polisens och Säpos eget PR-maskineri. Det här har du fått från dem.

Jag skulle gärna vilja bena ut vart och ett av de argument du framför, men ditt senaste inlägg är väldigt spretigt. Det påminner inte så litet om en renskrift av snabbt hoprafsade anteckningar på en krogservett. Så det är svårt att bemöta på ett vettigt sätt. I de här laddade frågorna är det också så lätt att man hamnar i en diskussion om detaljer som skymmer de större viktigare frågorna. Det här inlägget blir därför mer en komplettering av det jag skrev tidigare med ett bredare anslag. Detaljerna kan vi ta i ett annat sammanhang.

Bahnhof och andra operatörer misstänkliggörs för att vara medhjälpare till kriminella. Varför då? ”Jo, för att ni inte datalagrar som vi vill och dessutom motsätter er våra nya lagar om datalagring”. Hur bemöter man sådant? Jag satt vid ett middagsbord för några år sedan tillsammans med ett antal personer och frågan om flyktinginvandring kom upp. Jag sa att jag i princip var positiv till att Sverige skulle ta emot krigsflyktingar varpå en annan middagsgäst utropade: ”Jaså, du är för våldtäkt av svenska kvinnor!”.  Jag känner på ungefär samma sätt nu. Enfald förtjänar egentligen inte att bemötas men om den upprepas högljutt alltför många gånger blir det ofrånkomligt. Så jag gör ett försök.

Det Bahnhof gör är att vi tillämpar nu gällande regler till skydd för våra kunders integritet. Vi lämnar ut uppgifter på polisens begäran i den mån vi har uppgifter kvar. Som jag skrev tidigare så är vi enligt den nuvarande lagstiftningen skyldiga att radera uppgifter som vi inte längre behöver. Det här retar förmodligen lagringsförespråkarna inom polisen och Säpo, och i frustrationen heter det att Bahnhof ”obstruerar”. En vindkänslig pappskivepolitiker, naturligtvis utan juridisk utbildning, som bara hör polisens berättelse hakar givetvis på. Likaså Anna på Expressens ledarredaktion. Den här attityden speglar just det som är kännetecknande för en polisstat. Brottsbekämpning går före allt. Lagar och domstolar är irritationsmoment så längre de inte tycker som vi.  Folk som stödjer sig på fånig lag istället för att göra som vi säger ”obstruerar”. I Peking, Moskva och Pyongyang nickar man instämmande.

Innan jag går in på det ”nya” förslaget till datalagring så låt mig bara säga att Bahnhof inte är några rabiata motståndare till datalagring för brottsbekämpning. Vi förstår att det kan ha ett värde att granska historiska uppgifter om vem som har gjort vad och när med sin dator eller mobiltelefon i samband med en brottsutredning. Samtidigt är vi ganska skeptiska till att datalagringen har sådana välsignande fördelar som lagringsförespråkarna påstår. Oss veterligen finns det ingen objektiv forskning som visar att datalagring innebär att myndigheterna förhindrar eller klarar upp brott i högre utsträckning än om man inte haft någon datalagring. Om det hade funnits sådan objektiv forskning så borde man i så fall ha refererat till den i utredningsförslaget eller i den senaste lagrådsremissen. Det har man inte.

Så om man nu ska ha någon datalagring så bör den vara starkt begränsad på olika sätt. Framför allt måste den uppfylla de krav på rättssäkerhet som EU-domstolen har ställt upp i sina domar. Det innebär bl.a. att lagringen av uppgifter inte får ske utan avgränsning av den personkrets vars uppgifter berörs, att lagrade uppgifter endast får användas för att bekämpa grov brottslighet, att lagringen ska vara strikt begränsad i tiden och att uppgifter inte får inhämtas utan föregående domstolsprövning. Vi anser också att kostnaden för datalagringen bör betalas av staten istället för operatörernas kunder. Slutligen anser vi att användningen av lagrade uppgifter fortlöpande måste stå under objektiv kontroll så att uppgifterna används på avsett sätt. Lagringen som sådan måste också omprövas om det är så att den inte uppfyller de krav på effektivitet som rimligen kan ställas i förhållande till kostnader, ingrepp och risker.

Det nya förslaget till datalagring som regeringen har kommit med är inte bra. Inte bra alls. Skälet till det är att det i allt väsentligt är samma typ av regler som EU-domstolen underkände i Tele2-målet. För att komma undan det uppenbara har förslagsförfattarna gjort tre saker. För det första så målas en omvänd skapelseberättelse upp där plötsligt mörker inträder efter EU-domstolens dom. Till detta läggs ett antal berättelser från polisen och Säpo som visar hur hemskt och eländigt allt blir om vi inte får tillbaka vår datalagring. De fall som återberättas är kanske inte nödvändigtvis osanna, men kan på goda grunder antas vara friserade och, som man säger, noga utvalda. Någon objektiv forskning är det i alla fall inte tal om. Berättelserna om hur polisen och Säpo utan förvarning blivit rånade på sin datalagring och hur viktig den är för att folkhemmet inte ska rasa samman går i alla fall hem hos ansvariga politiker och därmed är grunden lagd. Hu så hemskt och ve alla onda terrorister och dumma mördarspioner. Snälla, ge oss datalagringen åter. Den Heumanska utredningen blir bara en transportsträcka. Som jag skrev tidigare kan inte EU-domstolens dom ha kommit som en större överraskning mot bakgrund av domen från 2014. I alla fall för någon med normal läsförståelse. Så bilden av hur himlen plötsligt förmörkas av den Elaka Rånaren genom EU-domstolens dom i Tele2-målet är helt enkelt genomfalsk.

Nästa steg är att underminera EU-domstolens dom. Även om lagringsförespråkarna hos polisen och Säpo antagligen sitter och sticker nålar i dockor föreställande domarna i EU-domstolen så kan man inte bara angripa EU-domstolen genom att öppet kalla dem för idioter och säga att de kan ta sin d-a dom och stoppa upp den i xxxxxt. I stället kommer man på att sätta Kammarrätten i Stockholm på de anklagades (och förstås samtidigt de dömdas) bänk. Dessa inbilska lagvrängare har nämligen inte bara begärt ett förhandsavgörande utan att först fråga oss utan man har dessutom ställt en felaktig fråga till EU-domstolen som innebär att domstolen fått det felaktiga intrycket att man i Sverige sparade samtliga trafikuppgifter för samtliga kommunikationsslag. EU-domstolens dom och uttalande om svensk lagstiftning bygger därför på fel grund lyder resonemanget. Beskyllningarna mot Kammarrätten är i själva verket helt felaktiga. Visst, man kan tycka att frågorna till EU-domstolen kunde ha formulerats lite tydligare, men EU-domstolen och den föredragande generaladvokaten har haft full kännedom om innehållet i den svenska lagstiftningen. Dessutom har den svenska regeringen som part i målet hos EU-domstolen haft alla möjligheter i världen att ställa saker tillrätta och påpeka oklarheter i Kammarrättens fråga. Påståendet om den vilseledda EU-domstolen är helt enkelt en ren skröna. Däremot verkar beskyllningarna ha stukat Kammarrätten så till den grad att det lär dröja innan man begär något förhandsavgörande från EU-domstolen igen. I alla fall utan att fråga om lov först.

Det tredje steget består av att man dammar av, putsar lite, lägger till och drar ifrån lite jämfört med de tidigare reglerna. Man tar bort lite uppgifter som man kan få tag på ändå eller ändå inte använder, och så ändrar man lite i lagringstiderna för olika uppgifter. Man gör ett stort nummer av att man kortar ner lagringstiderna för vissa uppgifter för att dölja att man förlänger lagringstiderna för andra mer angelägna uppgifter. Och så presenteras förslaget som om man har bytt upp sig från en rostig och bensinslukande Amazon till en splitterny miljövänlig XC 60. Man gråter en skvätt över man blev tvungen att kassera den gamla ratten. I själva verket är det samma gamla 760 som man har spolat av och bytt avgassystem på. 

När Bahnhof påpekar att man kommer dragande med samma gamla regler igen blir man genast beskylld för att gå kriminalitetens ärenden. ”Ni är bara ute efter att tjäna pengar på att skydda brottslingar” går tongångarna från politikerhåll. Den juridiskt outbildade justitieministern hoppar upp och är mycket upprörd. Likaså Anna på Expressens ledarredaktion.  Jamen, säger vi. Det är ju fortfarande samma lagring av en mängd information som kan avslöja vad du har gjort på Internet, med vem du har chattat eller talat med i telefon, när du gjort detta, var du har varit etc. och lagringen sker utan någon inskränkning i den personkrets vars uppgifter lagras, och utan att någon behöver vara misstänkt för ett brott eller ens att det finns en misstanke om brott överhuvudtaget. Det var ju just det som EU-domstolen underkände. Menar ni att brottsbekämpning går före allt, frågar vi. ”Ni kan ju inget om brottsbekämpning, det hör jag det. Och komma här och hota om polisstat. Fantasifoster är vad det är” säger lagringsförespråkarna. Och Anna från Expressens ledarredaktion. På Bahnhof känner vi oss inte särskilt träffade av lagringsförespråkarnas (och Annas) beskyllningar. Här i Sverige är vi tämligen ensamma i debatten, men internationellt finns en rad organisationer som tycker som vi och som ser datalagringen som ett hot mot demokratin och den personliga integriteten, inte minst eftersom kraven på flera uppgifter som ska lagras och längre lagringstider kommer att komma lika säkert som att lagrade uppgifter kommer att bli en del av alla brottsutredningar oavsett brottets grovhet och oavsett om uppgifterna behövs eller inte. Jag ser klart framför mig hur talespersonerna från Säpo respektive polisen inom ett par år eller så intygar med lätt darr på rösten hur Sveriges säkerhet är hotad och hur förtvivlad polisen är som inte kan lösa något brott utan tillgång till lagrade trafikdata åtminstone 24 månader bakåt i tiden. ”Vill ni att vi ska lösa och förhindra brott eller inte?”

Överdriver Bahnhof det här med riskerna för integriteten och demokratin? Är det inte bara skrämselpropaganda alltihopa? Jag tycker att det man kan svara genom att citera vad EU-domstolen sa om de svenska reglerna om datalagring i sin dom i Tele2-målet:

”En nationell lagstiftning som den som är i fråga i det nationella målet överskrider således gränserna för vad som är strängt nödvändigt och kan inte anses motiverad i ett demokratiskt samhälle, såsom krävs enligt artikel 15.1 i direktiv 2002/58 jämförd med artiklarna 7, 8, 11 och 52.1 i stadgan.” (p107 i dom den 21/12 2016 i mål C-203/15 m.fl, Tele2-målet) Med ”stadgan” avses EUs stadga om mänskliga rättigheter, min anm.

Det kan vara värt att upprepa ”...kan inte anses motiverad i ett demokratiskt samhälle”. Ord och inga visor här. Skulle vi i det lilla arktiska Bror Duktig-landet med våra präktiga politiker och hedersknyfflar till poliskonstaplar kunna införa en lag som inte är motiverad i ett demokratiskt samhälle? Eller vad säger du Anna? Ägnar sig EU-domstolen åt fantasifoster? 

 

/WD 

 

Presskontakt: Jon Karlung 076 111 01 60

 

Läs mer:

2019-03-12: Regeringens jakt på ”terrorister” i själva verket jakt på fildelare

2019-03-05: Bahnhofs öppna brev till Expressen: faktafel och rena lögner i er ledartext om datalagring

2019-03-04: Regeringens användning av "abonnemangsuppgifter" - ett försök att undslippa EUs krav.

2019-02-26: SENASTE NYTT: "Omarbetat" datalagringsdirektiv ännu ett försök att slippa undan EU-rätten

2018-01-31: PTS säger emot sig själva om huruvida IP-adress är integritetskänslig eller inte

2018-01-12: Bahnhof ser allvarliga brister i regeringens datalagringsförslag

2017-10-13: Bahnhofs advokat är kritisk till regeringens nya utredning om datalagring

Fler nyheter från 2019

Bahnhof förlänger acceptfrist i erbjudandet till Elementicas aktieägare till 17/1 Publicerad 2019-12-25 Hur gör jag för att få ut mina pengar för uppköpet av Elementica? (uppdatering) Publicerad 2019-12-20 Utpressningsåret 2019 under summering – Telia lämnar ut flest till utpressare Publicerad 2019-12-20 LEDIG TJÄNST: Drifttekniker - telefoni/UC i Stockholm eller Borlänge Publicerad 2019-12-13 LEDIG TJÄNST: Installationstekniker till Bahnhof i Stockholm Publicerad 2019-12-10 Hur gör jag för att få ut mina pengar för uppköpet av Elementica? Publicerad 2019-12-09 LEDIG TJÄNST: Produktägare till Bahnhof i Stockholm Publicerad 2019-12-05 Kommuniké från extra bolagsstämma i Bahnhof AB den 3 december 2019 Publicerad 2019-12-03 LEDIG TJÄNST: Säljare med fokus på bostadsrättsföreningar, Malmö Publicerad 2019-11-25 Bahnhof söker framtidens ekonomichef i Stockholm! Publicerad 2019-11-20 Kallelse extra bolagsstämma Bahnhof AB (publ) Publicerad 2019-11-18 LEDIG TJÄNST: Nätverkstekniker till Managed Services i Göteborg Publicerad 2019-11-14 LEDIG TJÄNST: Tekniker till Bahnhofs världsberömda serverhallar i Sthlm Publicerad 2019-11-12 Bahnhof köper alla aktier i Elementica - bygger storskalig anläggning för framtidens molntjänster och kvantdatorer Publicerad 2019-11-12 Bahnhofs delårsrapport Q3, 2019 Publicerad 2019-11-12 Ledig tjänst: Drifttekniker med inriktning mot Linux och virtualisering Publicerad 2019-11-04 Underlag för stämmans beslut för återköp av aktier i Elementica AB (beslutsordning enligt 16a kap. 7§ ABL) Publicerad 2019-10-30 Bahnhof toppar i kundnöjdhet - nu har vi officiellt Sveriges nöjdaste privatkunder! Publicerad 2019-10-28 LEDIG TJÄNST: Linuxtekniker med inriktning mot coresystem i Stockholm Publicerad 2019-10-16 Post- och telestyrelsen vill tvinga operatörer att bryta mot EU-rätten – Bahnhof protesterar Publicerad 2019-10-15 BAHNHOF AVSLÖJAR: Operatörerna som lämnar ut dina uppgifter till utpressare 2019 Publicerad 2019-10-08 LEDIG TJÄNST: Leveranskoordinator i Stockholm Publicerad 2019-10-03 Bahnhof återinför utlämningsblanketten Publicerad 2019-10-01 Bahnhof inför datalagring, men endast i ”kassaskåpet” som inte är avsedd för upphovsrättsmaffian Publicerad 2019-09-30 LEDIG TJÄNST: NetDevOps-ingenjör i Stockholm Publicerad 2019-09-30 Bahnhof tackar DN och Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong Publicerad 2019-09-20 LEDIG TJÄNST: Installationstekniker till Bahnhof i Stockholm Publicerad 2019-09-18 #tbf En dag i Uppsala för 25 år sedan… Publicerad 2019-09-06 LEDIG TJÄNST: Supporttekniker i Umeå eller Borlänge. Publicerad 2019-09-03 LEDIG TJÄNST: NOC-tekniker i Umeå eller Borlänge Publicerad 2019-09-03 LEDIG TJÄNST: Senior nätverkstekniker i Sthlm, Gbg, Umeå eller Malmö Publicerad 2019-08-28 LEDIG TJÄNST: Säljare med fokus på bostadsrättsföreningar, Malmö Publicerad 2019-08-28 LEDIG TJÄNST: Företagssäljare till Bahnhof i Stockholm Publicerad 2019-08-26 Bahnhofs delårsrapport 2, 2019 Publicerad 2019-08-20 LEDIG TJÄNST: Kundtjänst - leverans & support i Umeå Publicerad 2019-08-19 KUNDINFORMATION: Internet blir allt mer osäkert – Bahnhof erbjuder beskyddartjänst Publicerad 2019-07-11 LEDIG TJÄNST: Nätverksinstallatör till Bahnhof i Stockholm Publicerad 2019-07-03 LEDIG TJÄNST: Installationstekniker till Bahnhof i Stockholm Publicerad 2019-07-03 KUNDINFORMATION: Var redo när åskan kommer. Publicerad 2019-07-01 LEDIG TJÄNST: Företagssäljare till Bahnhof i Stockholm Publicerad 2019-06-28 LEDIG TJÄNST: Junior drifttekniker till Bahnhof i Stockholm Publicerad 2019-06-28 LEDIG TJÄNST: Säljare med fokus på bostadsrättsföreningar, Malmö Publicerad 2019-06-28 LEDIG TJÄNST: Kundtjänst - leverans & support i Borlänge Publicerad 2019-06-25 LEDIG TJÄNST: Redovisningsansvarig Publicerad 2019-06-24 Riksdagen röstade igenom ”ny” datalagringslag – Bahnhof: den hör inte hemma i en demokrati Publicerad 2019-06-19 Bahnhof förtydligar: Vi har inte skickat IP-adresser till PTS Publicerad 2019-06-18 Bahnhof ger svar på tal: ”Majoriteten av befolkningen har inte begått några brott – det är dem vi skyddar” Publicerad 2019-06-14 #tbt: Vem var det som buda? Publicerad 2019-06-13 LEDIG TJÄNST: Löneadministratör (vikariat 1–1,5 år) Publicerad 2019-06-12 LEDIG TJÄNST: NOC-tekniker i Umeå eller Borlänge Publicerad 2019-06-07 NYA MASSUTSKICK PÅ GÅNG: Byt operatör för att slippa få ett utpressningsbrev Publicerad 2019-06-05 SÖKES: Bahnhof söker obegränsat med folk till telefoni, nät och kundservice Publicerad 2019-05-29 EU-valet 2019: Därför borde du rösta Publicerad 2019-05-26 LEDIGA TJÄNSTER: Linuxtekniker och systemutvecklare som vill revolutionera operatörsvärlden! Publicerad 2019-05-15 LEDIG TJÄNST: Nätinstallatör i Stockholm Publicerad 2019-05-15 Kommuniké från årsstämma i Bahnhof AB 2019 Publicerad 2019-05-14 2014 satte EU-domstolen stopp för massövervakning - nu vill EU-rådet införa det igen Publicerad 2019-05-13 LEDIG TJÄNST: Nätverkstekniker till Managed Networks i Stockholm Publicerad 2019-05-08 Bahnhofs delårsrapport 1, 2019 Publicerad 2019-05-07 Nu är Tyfon en del av Bahnhof på riktigt Publicerad 2019-05-02 Pensionär anklagas för fildelning och uppmanas betala 7000 kr - ”jag har aldrig laddat ned, jag är 75 år och kan inte mycket om data” Publicerad 2019-04-23 LEDIG TJÄNST: Leveranskoordinator i Stockholm Publicerad 2019-04-18 LEDIG TJÄNST: DevOps till Nätavdelningen i Stockholm Publicerad 2019-04-15 Bahnhofs årsredovisning 2018 Publicerad 2019-04-15 Kallelse Årsstämma i Bahnhof AB (publ) Publicerad 2019-04-15 Bahnhof deltar i #saveyourinternet i Stockholm på lördag 13 april Publicerad 2019-04-11 Internationella upphovsrättsligor gör nu entré i Sverige – nya utpressningsbrev är på väg Publicerad 2019-04-10 Bahnhof lanserar ny router för kunder med höga säkerhetskrav Publicerad 2019-04-01 Bahnhof uppmanar till nätaktion för att rädda internet! Publicerad 2019-03-29 Bahnhof har slagit unikt rekord i snabbast bredband till privatpersoner! Publicerad 2019-03-28 LEDIG TJÄNST: Drifttekniker till Managed Services i Sthlm, Gbg, Malmö, Borlänge eller Umeå Publicerad 2019-03-18 Såhär kommer EUs nya copyrightdirektiv leda till ”internets död” Publicerad 2019-03-13 Regeringens jakt på ”terrorister” i själva verket jakt på fildelare Publicerad 2019-03-12 LEDIG TJÄNST: Nätverkstekniker till Managed Networks i Stockholm Publicerad 2019-03-11 LEDIG TJÄNST: Accesskoordinator - accessnät. Stockholm Publicerad 2019-03-08 Nätverkstekniker till Internal Operations i Sthlm, Gbg eller Malmö Publicerad 2019-03-06 Bahnhofs öppna brev till Expressen: faktafel och rena lögner i er ledartext om datalagring Publicerad 2019-03-05 Bahnhof protesterar mot 5G-monopol – bjuder nu in allmänheten att hjälpa till Publicerad 2019-03-05 Regeringens användning av "abonnemangsuppgifter" - ett försök att undslippa EUs krav Publicerad 2019-03-04 LEDIG TJÄNST: Fibertekniker i Stockholm Publicerad 2019-03-04 LEDIG TJÄNST: Junior fibertekniker i Stockholm Publicerad 2019-03-04 LEDIG TJÄNST: CloudOps / Engineer i Sthlm, Gbg, Malmö, Umeå eller Borlänge Publicerad 2019-02-27 SENASTE NYTT: Omarbetat datalagringsdirektiv ännu ett försök att slippa undan EU-rätten Publicerad 2019-02-26 LEDIG TJÄNST: Real Time Manager i Borlänge eller Umeå Publicerad 2019-02-22 KFC väljer Bahnhofs atombombssäkra datacenter Pionen Publicerad 2019-02-21 Bahnhof testar 5G i Öppet Spektrum Publicerad 2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018 Publicerad 2019-02-19 LEDIG TJÄNST: DevOps-ingenjör i Sthlm, Borlänge, Gbg, Malmö eller Umeå Publicerad 2019-02-18 Vinnaren är utsedd - Com Hem har Sveriges dyraste bredband Publicerad 2019-02-15 EU-NYTT: Artikel 11 & 13 har förvärrats en sista gång Publicerad 2019-02-14 LEDIGA SOMMARJOBB: Teknisk kundtjänst i Borlänge och Umeå Publicerad 2019-02-12 Bahnhof har öppnat ytterligare en serverhall i Sparven, mitt i Malmö city Publicerad 2019-02-07 LEDIG TJÄNST: Junior installationstekniker i Stockholm Publicerad 2019-02-07 LEDIG TJÄNST: Installationstekniker i Stockholm Publicerad 2019-02-07 LEDIG TJÄNST: Nätverkstekniker till Managed Networks i Sthlm eller Gbg Publicerad 2019-02-06 LEDIG TJÄNST: Nätchef till Bahnhofs operatörsnät Publicerad 2019-02-06 ”Ny” regering och nya integritetskränkande lagar 2019 Publicerad 2019-01-29 UTPRESSNINGSÅRET 2018: Antal drabbade tio gånger fler i Sverige än i USA Publicerad 2019-01-23 LEDIG TJÄNST: Säljare med fokus på bostadsrättsföreningar, Malmö Publicerad 2019-01-22 LEDIG TJÄNST: Säljare med fokus på bostadsrättsföreningar, Göteborg Publicerad 2019-01-22 LEDIG TJÄNST: Drifttekniker Linux/virtualisering i Sthlm, Gbg, Malmö eller Borlänge Publicerad 2019-01-15 LEDIG TJÄNST: Säljare med fokus på bostadsrättsföreningar, Stockholm Publicerad 2019-01-14 LEDIGA TJÄNSTER: Kundtjänst - leverans & support i Borlänge Publicerad 2019-01-12 LEDIG TJÄNST: Drifttekniker - telefoni/UC i Stockholm eller Borlänge Publicerad 2019-01-09